Транс-сибирийн төмөр зам

Транс-Сибирийн төмөр зам нь баазын хажуугаар өнгөрдөг